Warunki handlowe

Warunki handlowe dotyczące sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu on-line umieszczonego w domenie https://www.tiandeprodukty.pl

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejsze warunki handlowe (dalej tylko „warunki handlowe”) sprzedającego LERAK Jeseník, s.r.o. z siedzibą Tyršova 1407/9a, kod poczt. 790 01 numer identyfikacyjny: 06926321, zapisanego w rejestrze handlowym, prowadzonym przy Sądzie Okręgowym w Ostrawie, dział C, pozycja: 73815 (dalej tylko „sprzedający“), regulują zgodnie z postanowieniami §1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Sb., kodeks cywilny (dalej tylko „kodeks cywilny“) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy, powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (dalej tylko „umowa kupna”), zawartej między sprzedającym a inną osobą fizyczną (dalej tylko „kupujący“) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy jest prowadzony przez sprzedającego na stronie internetowej umieszczonej w domenie internetowej /adresie/ https://www.tiandejes.cz (dalej tylko „strona internetowa“), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (dalej tylko „interfejs internetowy sklepu“).

1.2. Warunki handlowe nie odnoszą się do przypadków, gdy osoba, której zamiarem jest zakup towaru od sprzedającego, jest osobą prawną lub osobą, która przy zamawianiu towaru występuje w ramach swojej działalności przedsiębiorczej lub w ramach samodzielnie wykonywanego zawodu.

1.3. Postanowienia odrębne od warunków handlowych można uzgodnić w umowie kupna. Odrębne postanowienia zawarte w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

1.4. Postanowienia warunków handlowych stanowią nierozłączną część umowy kupna. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku czeskim.

1.5. Brzmienie warunków handlowych sprzedający może zmieniać lub uzupełniać. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniego brzmienia warunków handlowych.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji kupującego, dokonanej na stronie internetowej, kupujący uzyskuje dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Ze swojego interfejsu użytkownika kupujący może dokonywać zamówień towaru (dalej tylko „konto użytkownika”). W przypadku, gdy umożliwia to interfejs internetowy sklepu, kupujący może dokonywać zamówień towaru także bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

2.2. Rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając towar, kupujący ma obowiązek podawać prawidłowe i prawdziwe dane. Dane podane w koncie użytkownika kupujący ma obowiązek aktualizować w przypadku ich jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez kupującego w koncie użytkownika i przy zamawianiu towaru są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika (loginem) i hasłem. Kupujący ma obowiązek zachować poufność w zakresie informacji umożliwiających dostęp do swojego konta użytkownika.

2.4. Kupujący nie ma prawa umożliwić skorzystania z konta użytkownika osobom trzecim.

2.5. Sprzedający może zlikwidować konto użytkownika, zwłaszcza w przypadku, gdy kupujący przez dłuższy czas nie korzysta ze swojego konta użytkownika lub w przypadku, gdy kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy kupna (w tym warunków handlowych).

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne nieprzerwanie, zwłaszcza ze względu na konieczność konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedającego, ewent. niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.


3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

3.1. Każda forma prezentacje towaru umieszczona w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny, a sprzedający nie ma obowiązku zawrzeć umowy kupna dotyczącej tego towaru. Nie stosuje się postanowień §1732 ust. 2 kodeksu cywilnego.

3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarze, wraz z podaniem cen poszczególnych produktów. Ceny towaru są podane wraz z podatkiem od wartości dodanej i wszystkimi powiązanymi opłatami. Ceny towaru obowiązują w okresie, gdy są prezentowane w interfejsie internetowym sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości sprzedającego w zakresie zawarcia umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.3. Interfejs internetowy sklepu zawiera także informacje o kosztach związanych z zapakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z zapakowaniem i dostawą towaru, podane w interfejsie internetowym sklepu, obowiązują tylko w przypadkach, gdy towar jest dostarczany na terytorium Republiki Czeskiej.

3.4. W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia, wykorzystując interfejs internetowy sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

 • 3.4.1. zamawianym towarze (zamawiany towar kupujący „wkłada” do elektronicznego koszyka zakupów internetowego interfejsu sklepu),

 • 3.4.2. sposobie zapłaty ceny kupna towaru, dane o wymaganym sposobie dostawy zamawianego towaru i

 • 3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej razem tylko jako „zamówienie”).

3.5. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedającego kupujący ma możliwość skontrolowania i zmiany danych, które podał w zamówieniu, także ze względu na możliwość stwierdzenia i konieczność poprawienia błędów powstałych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedającego, klikając na przycisk „ “. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.

3.6. Wysłanie zamówienia uważa się za taką czynność kupującego, która w niebudzący wątpliwości sposób identyfikuje zamówiony towar, cenę kupna, osobę kupującego, sposób zapłaty ceny kupna, i stanowi dla stron umowy wiążącą propozycję umowy kupna. Warunkiem ważności zamówienia jest wpisanie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia, zapoznanie się z niniejszymi warunkami handlowymi na stronie internetowej i potwierdzenie przez kupującego, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi.

3.7. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi to otrzymanie kupującemu za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej kupującego, podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (dalej tylko „adres elektroniczny kupującego”).

3.8. Sprzedający ma zawsze prawo w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny kupna, przewidywane koszty dostawy) zażądać od kupującego dodatkowego potwierdzenia zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

3.9. Propozycja umowy kupna w formie zamówienia jest ważna przez piętnaście dni.

3.10. Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym powstaje w momencie doręczenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które sprzedający wysyła kupującemu pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej kupującego.

3.11. W przypadku, gdy sprzedający nie może spełnić któregoś z wymogów podanych w zamówieniu, wysyła do kupującego na adres elektroniczny kupującego zmienioną ofertę z podaniem możliwych wariantów zamówienia i prosi kupującego o decyzję.

3.12. Zmienioną ofertę uważa się za nową propozycję umowy kupna, a umowa kupna zostaje w takim przypadku zawarta dopiero po akceptacji kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.13. Kupujący wyraża zgodę na użycie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty, powstałe po stronie kupującego przy użyciu środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych), pokrywa kupujący we własnym zakresie, przy czym koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.


4. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Cenę towaru i ewentualne koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna kupujący może zapłacić sprzedającemu w następujący sposób:

 • 4.1.1. gotówką w placówce sprzedającego pod adresem;

 • 4.1.2. gotówką za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;

 • 4.1.3. przelewem bezgotówkowym na konto sprzedającego numer 5219970389/0800, prowadzone w banku Česká spořitelna Jeseník (dalej tylko „konto sprzedającego“);

 • 4.1.4. bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatniczego;

 • 4.1.5. bezgotówkowo kartą płatniczą;

4.2. Wraz z ceną kupna kupujący ma obowiązek zapłacić sprzedającemu także koszty związane z zapakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. Jeśli nie podano jednoznacznie inaczej, przez cenę kupna rozumie się także koszty związane z dostawą towaru.

4.3. Sprzedający nie wymaga od kupującego zaliczki ani innej podobnej płatności. Nie wpływa to na postanowienia art. 4.6 warunków handlowych dotyczące obowiązku zapłacenia ceny kupna towaru z góry.

4.4. W przypadku płatności gotówką lub w przypadku płatności za pobraniem cena kupna jest płatna w momencie odbioru towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena kupna jest płatna do [..] dni od zawarcia umowy kupna.

4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący ma obowiązek zapłacić cenę kupna towaru, podając przy tym symbol zmienny płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie kupującego do zapłacenia ceny kupna jest spełnione w momencie dopisania odpowiedniej kwoty do konta sprzedającego.

4.6. Sprzedający ma prawo, zwłaszcza w przypadku, gdy kupujący nie potwierdzi dodatkowo zamówienia (art. 3.6), domagać się zapłacenia całej ceny kupna jeszcze przed wysłaniem towaru do kupującego. Nie stosuje się postanowień §2119 ust. 1 kodeksu cywilnego.

4.7. Ewentualnych zniżek z ceny towaru udzielonych kupującemu przez sprzedającego nie można łączyć.

4.8. Jeśli jest to przyjęte w kontaktach handlowych lub jeśli tak stanowią ogólnie obowiązujące przepisy prawne, sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy - fakturę, dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna. Sprzedający jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Dokument podatkowy – fakturę sprzedający wystawi kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i wyśle w formie elektronicznej na adres elektroniczny kupującego.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniem §1837 kodeksu cywilnego, nie można między innymi odstąpić od umowy:

 • 5.1.1. o dostawie towaru, którego cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedającego i do której może dojść w terminie na odstąpienie od umowy.

 • 5.1.2. o dostawie napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po upłynięciu trzydziestu dni i których cena zależy od wahań na rynku finansowym, niezależnych od woli sprzedającego,

 • 5.1.3. o dostawie towaru, który został dostosowany według życzenia kupującego lub do jego osoby

 • 5.1.4. o dostawie towaru, który ulega szybkiemu zepsuciu, jak również towaru, który został po dostawie nieodwracalnie zmieszany z innym towarem,

 • 5.1.5. o dostawie towaru w zamkniętym opakowaniu, który kupujący wyjął z opakowania i z powodów higienicznych nie można go zwrócić,

 • 5.1.6. o dostawie nagrania dźwiękowego lub obrazowego albo programu komputerowego, o ile naruszył jego oryginalne opakowanie,

 • 5.1.7. o dostawie gazet, periodyków lub czasopism,

 • 5.1.8. o dostawie treści cyfrowej, o ile nie była dostarczona na materialnym nośniku i została dostarczona za uprzednią jednoznaczną zgodą kupującego przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, a sprzedający przed zawarciem umowy poinformował kupującego, że w takim przypadku nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

5.2. Jeśli nie chodzi o przypadek podany w art. 5.1 czy o inny przypadek, gdy nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma prawo zgodnie z postanowieniem §1829 ust. 1 kodeksu cywilnego odstąpić od umowy, do czternastu (14) dni od odbioru towaru, przy czym w przypadku, gdy przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, niniejszy termin biegnie od dnia odebrania ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna musi być wysłane do sprzedającego w terminie, podanym w poprzednim zdaniu.

5.3. Do odstąpienia od umowy kupujący może wykorzystać wzór formularza, udostępniony przez sprzedającego, stanowiący załącznik do warunków handlowych. Odstąpienie od umowy kupna kupujący może wysłać między innymi na adres placówki lub siedziby sprzedającego. W odniesieniu do doręczenia odstąpienia od umowy obowiązują postanowienia art. 11 niniejszych warunków handlowych.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych umowę kupna anuluje się od początku. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu do czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, także w przypadku, gdy towar nie może być zwrócony ze względu na swój charakter zwykłą pocztą.

5.5. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych sprzedający zwraca środki pieniężne przyjęte od kupującego do czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego, w taki sam sposób, w jaki sprzedający przyjął je od kupującego. Sprzedający ma także prawo zwrócić świadczenie przekazane przez kupującego już po zwróceniu towaru przez kupującego w inny sposób, jeśli kupujący wyrazi na to zgodę i w związku z tym kupujący nie poniesie dodatkowych kosztów. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie ma obowiązku zwrócić przyjętych środków pieniężnych kupującemu, zanim kupujący nie zwróci mu towaru lub nie udokumentuje, że wysłał towar do sprzedającego.

5.6. Prawo do odszkodowania za szkodę powstałą na towarze, sprzedający ma prawo jednostronnie rozliczyć w stosunku do prawa kupującego do zwrotu ceny kupna.

5.7. Do momentu odbioru towaru przez kupującego sprzedający ma prawo kiedykolwiek odstąpić od umowy kupna. W takim przypadku sprzedający zwróci kupującemu cenę kupna bez zbędnej zwłoki, bezgotówkowo na konto podane przez kupującego.

5.8. Jeśli razem z towarem kupujący otrzymał upominek, umowa darowizny między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta z warunkiem rozwiązującym, zgodnie z którym jeśli dojdzie do odstąpienia od umowy kupna przez kupującego, umowa darowizny dotycząca takiego upominku traci ważność, a kupujący ma obowiązek razem z towarem zwrócić sprzedającemu także przekazany upominek.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

6.1. W przypadku, gdy sposób transportu zostanie uzgodniony na podstawie specjalnego wymogu kupującego, ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu ponosi kupujący.

6.2. Jeśli zgodnie z umową kupna sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący ma obowiązek odebrać towar przy dostawie.

6.3. W przypadku, gdy z powodów leżących po stronie kupującego towar należy dostarczyć ponownie lub w inny sposób niż podano w zamówieniu, kupujący ma obowiązek zapłacić koszty związane z ponowną dostawą towaru, ewent. koszty związane z innym sposobem dostawy.

6.4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący ma obowiązek skontrolować, czy opakowanie towaru nie zostało naruszone, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie poinformować o tym przewoźnika. Jeśli zostanie stwierdzone uszkodzenie opakowania, świadczące o nieuprawnionym otwarciu przesyłki, kupujący nie musi odebrać przesyłki od przewoźnika.

7. PRAWA Z TYTUŁU WADLIWEJ REALIZACJI

7.1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw z tytułu wadliwej realizacji podlegają odpowiednim ogólnie obowiązującym przepisom (w szczególności postanowieniom §1914 - 1925, §2099 - 2117 i §2161 - 2174 kodeksu cywilnego).

7.2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec kupującego, że towar przy odbiorze nie ma wad. Sprzedający w szczególności ponosi wobec kupującego odpowiedzialność, że w momencie, gdy kupujący odebrał towar:

 • 7.2.1. towar ma właściwości, które strony uzgodniły, a jeśli nie zostały uzgodnione, ma takie właściwości, jakie sprzedający lub producent opisali lub jakich kupujący oczekiwał z uwzględnieniem charakteru towaru i na podstawie zrealizowanej przez nich reklamy,

 • 7.2.2. towar nadaje się do celu, jaki podaje sprzedający lub do jakiego zwykle używa się towaru tego rodzaju,

 • 7.2.3. towar odpowiada jakości lub przedstawionej próbce umownej albo wzorowi, jeśli jakość lub wykonanie zostały określone zgodnie z próbką umowną lub wzorem,

 • 7.2.4. towar jest w odpowiedniej ilości, wielkości lub masie i

 • 7.2.5. towar spełnia wymogi przepisów prawnych.

7.3. Postanowień zawartych w art. 7.2 warunków handlowych nie zastosuje się w odniesieniu do towaru sprzedawanego za obniżoną cenę z powodu wady, na którą została udzielona zniżka, z powodu zużycia towaru w wyniku jego zwykłego użytkowania, w przypadku używanego towaru z powodu wady odpowiadającej stopniowi używania lub zużycia, jaką towar miał w momencie odbioru przez kupującego albo jeśli wynika to z charakteru towaru.

7.4. Jeśli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, uznaje się, że towar był wadliwy już przy odbiorze.

7.5. Prawa z tytułu wadliwego świadczenia kupujący dochodzi od sprzedającego w jego placówce, w której możliwe jest przyjęcie reklamacji z uwzględnieniem asortymentu sprzedawanego towaru, ewentualnie także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Za moment zgłoszenia reklamacji uważa się moment, gdy sprzedający otrzymał od kupującego reklamowany towar.

7.6. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady mogą zostać uregulowane w regulaminie reklamacji sprzedającego.
 

8. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

8.1. Kupujący nabywa prawo własności do towaru w momencie zapłacenia całej ceny kupna towaru.

8.2. Sprzedający nie jest w stosunku do kupującego związany żadnymi kodeksami postępowania zgodnie z postanowieniami §1826 ust. 1 lit. e) kodeksu cywilnego.

8.3. Pozasądowe rozpatrywanie skarg konsumentów zapewnia sprzedający za pośrednictwem swojego adresu elektronicznego info@tiandejes.cz. Informację o rozpatrzeniu skargi kupującego sprzedający wysyła na adres elektroniczny kupującego. 

Do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich z tytułu umowy kupna właściwa jest Czeska Inspekcja Handlowa, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ [REGON]: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Platformę do rozwiązywania sporów on-line, znajdującą się na adresie internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr można wykorzystać przy rozwiązywaniu sporów między sprzedającym a kupującym z tytułu umowy kupna.

8.4. Sprzedający ma prawo sprzedawać towar na podstawie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrolę działalności gospodarczej prowadzi w ramach swoich kompetencji Urząd ds. Działalności Gospodarczej. Nadzór nad dziedziną ochrony danych osobowych sprawuje Urząd ds. ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa wykonuje w wyznaczonym zakresie między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumentów, w brzmieniu późniejszych przepisów.

8.5. Kupujący niniejszym przejmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności zgodnie z §1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Ochrona danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, jest zapewniana na mocy ustawy nr 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych, w brzmieniu późniejszych przepisów, od 25.05.2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych (dalej tylko: „RODO”)

9,2, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, podatkowy numer identyfikacyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i (dalej razem tylko jako „dane osobowe”).

9.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego, do celów realizacji praw i obowiązków z tytułu umowy kupna i do celów prowadzenia konta użytkownika. Jeśli kupujący nie wybierze innej możliwości, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych także do celów wysyłania wiadomości i informacji handlowych kupującemu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w pełnym zakresie zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna.

9.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że ma obowiązek podawać (przy rejestracji, w swoim koncie użytkownika, przy zamówieniu przeprowadzonym z interfejsu internetowego sklepu) prawidłowe i prawdziwe dane osobowe i że ma obowiązek bez zbędnej zwłoki informować sprzedającego o zmianie swoich danych osobowych.

9.5. Do przetwarzania danych osobowych kupującego sprzedający może upoważnić osobę trzecią jako podmiot przetwarzający dane. Oprócz osób przewożących towar dane osobowe nie będą bez uprzedniej zgody kupującego przekazywane przez sprzedającego osobom trzecim.

9.6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

9.7. Kupujący potwierdza, że przekazane dane osobowe są dokładne i że został pouczony o tym, że chodzi o dobrowolne przekazanie danych osobowych.

9.8. W przypadku, gdyby kupujący przypuszczał, że sprzedający lub podmiot przetwarzający dane (art. 9.5) prowadzi przetwarzanie jego danych osobowych, które są niezgodne z ochroną prywatnego i osobistego życia kupującego lub niezgodne z prawem, szczególnie jeśli dane osobowe są niedokładne ze względu na cel ich przetwarzania, może:

 • 9.8.1. zażądać wyjaśnień od sprzedającego lub podmiotu przetwarzającego dane,

 • 9.8.2. zażądać, aby sprzedający lub podmiot przetwarzający dane usunął powstały w ten sposób stan.

9.9. Jeśli kupujący poprosi o informacje o przetwarzaniu swoich danych osobowych, sprzedający ma obowiązek przekazać mu te informacje. Sprzedający ma prawo domagać się za udzielenie informacji zgodnie z poprzednim zdaniem pokrycia odpowiednich kosztów, poniesionych na udzielenie informacji.
 

10. PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I ZAPISYWANIE COOKIES

10.1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarem, usługami lub przedsiębiorstwem sprzedającego na adres elektroniczny kupującego, ponadto wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez sprzedającego na adres elektroniczny kupującego.

10.2. Kupujący wyraża zgodę na zapisywanie tzw. cookies na jego komputerze. W przypadku, gdy można dokonać zakupu na stronie internetowej i wypełnić zobowiązania sprzedającego wynikające z umowy kupna, bez zapisywania tzw. cookies na komputerze kupującego, kupujący może zgodnie z poprzednim zdaniem kiedykolwiek odwołać swoją zgodę.
 

11. DORĘCZANIE

11.1. Oznajmienia dotyczące stosunku sprzedającego i kupującego, zwłaszcza dotyczące odstąpienia od umowy kupna, muszą być doręczone pocztą w formie listu poleconego, jeśli w umowie kupna nie określono inaczej. Oznajmienia są doręczane na odpowiedni adres kontaktowy drugiej strony i są uważane za doręczone i skuteczne w momencie ich dostarczenia za pośrednictwem poczty, z wyjątkiem oznajmienia o odstąpieniu od umowy dokonanego przez kupującego: w takim przypadku odstąpienie jest skuteczne, jeśli zostało wysłane przez kupującego w terminie na odstąpienie.

11.2. Za doręczone uważa się także oznajmienie, którego odebrania adresat odmówił, które nie zostało odebrane w okresie zdeponowania lub które wróciło jako niemożliwe do doręczenia.

11.3. Strony umowy mogą doręczać bieżącą korespondencję między sobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w koncie użytkownika kupującego lub podany przez kupującego w zamówieniu, ewent. na adres podany na stronie internetowej sprzedającego.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Jeśli stosunek oparty na umowie kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wtedy strony uzgadniają, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Nie wpływa to na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

 12.2. Jeśli któreś postanowienie warunków handlowych jest nieważne lub nieskuteczne albo takie się stanie, nieważne postanowienie zostanie zastąpione przez postanowienie, którego sens jest najbliższy nieważnemu postanowieniu. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy kupna lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

12.3. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.4. Załącznik do warunków handlowych stanowi wzór formularza do odstąpienia od umowy kupna.

12.5. Dane kontaktowe sprzedającego: adres do doręczeń:

Servisní centrum TianDe Jeseník
Tyršova 1407/9a
790 01 Jeseník 

adres poczty elektronicznej: info@tiandejes.cz,
telefon: (+420) 734279669

Towar natychmiast do odesłania
Od 1500 Kč dostawa za darmo
Prezent przy zakupie powyżej 240 zl
Dostawa do 24 godz. w dni pracujące
GoPay Platby